Omvärldsanalys

Vi jobbar med en egenutvecklad modell för omvärldsbevakning och framtidsanalys, som är användbar i kommuners och regioners långsiktiga utvecklingsarbete. Det är en praktiskt förankrad modell som är baserad på vår erfarenhet av studier och uppföljning av utvecklingen inom offentlig sektor. Vi hjälper dig att få en bild av var organisationen/verksamheten står nu, tar fram olika scenarios kring framtiden samt ger dig råd kring hur du skall möta dessa olika scenarios.

Vi har även genomfört ett antal studier och internationella forskningsöversikter kring användning av IKT och kring ett flexibelt lärande, samt kring behovet av kompetens och olika typer av färdigheter kopplat till arbetsmarknadens krav. Dessa studier och forskningsöversikter har oftast använts som kunskapsunderlag för förslag till insatser i statliga utredningar eller i kommunala verksamheter.

Några exempel på uppdrag inom området:

-Framtidens utbildning i Norden – samverkan och konkurrens i en globaliserad värld, 2008, Hylén och Skarin, Nordiska Ministerrådet

Uppdrag för Regeringskansliet, SOU 2012:21, analys av småföretags IT-användning samt kopplingen mellan IT-användningen och företagens syn på tillväxt, marknad, samverkan och innovation.

-Forskningsöversikt och omvärldsanalys kring internationella ICT-kluster, 2011,Mats Magnusson/IMIT, Christian Sandström/IMIT, Torbjörn Skarin/Skandinavisk Samhällsanalys samt Max Valentin/Fabel