Vägen till en effektiv tillsyn inom Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har drivit SLATT-projektet ”Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol- och tobakstillsynen”. Projektets syfte var att skapa likvärdig tillsyn på alkohol- och tobaksområdena och resultera i en ambitionshöjning för länsstyrelsernas tillsynsarbete och en höjd aktivitet vad gäller kommunernas tillsyn. Under 2015 genomfördes jag och min kollega Conny Lemon en utvärdering av SLATT-projektet med syftet att ha ett […]

Continue reading →

Vi söker en praktikant inför hösten 2016

Vi söker en praktikant för hösten 2016! Skandinavisk Samhällsanalys är ett mindre företag som är specialiserat på utvärdering och uppföljning/studier av offentliga projekt och offentliga verksamheter. För varje uppdrag bygger vi ett projektteam som har förutsättningar att skapa största möjliga mervärde för kunden. Därför arbetar vi i nätverk med andra experter samt forskare för att […]

Continue reading →

Ett flexibelt lärande för vuxna för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under förra året arbetade jag som utvärderare av projektet Dalawux-flexibelt lärande. Syftet med projektet var att göra vuxenutbildningen i Dalarna mer tillgänglig och mer anpassad till elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta skedde genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter fick kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande. Projektets mål var att skapa […]

Continue reading →

Framgångsfaktorer för ökad delaktighet och inflytande hos unga!

Under våren och hösten 2015 har jag genomfört en utvärdering av det ungdomspolitiska arbetet i Mora kommun. Den sammanfattande bilden är att ungdomsprogrammet är mycket lyckosamt, även om det ibland kan vara svårt att se resultatet av arbetet på kort sikt. Genom ungdomsprogrammet upplever man att barn och unga har fått ett ökat inflytande över […]

Continue reading →